گیلان ارومیه خراسان رضوی اذر بایجان – تبریز اصفهان شیراز  – مشهداردبیل بوشهر بندر عباسمازندران